Home > Algemeen > Vacatures > Vacature Lid van de Raad van Toezicht

Vacature Lid van de Raad van Toezicht Afdrukken

 

 

Voor Stichting Delta-onderwijs Oosterhout, een schoolbestuur van 19 openbare- katholieke en algemeen bijzondere scholen voor basis-, speciaal basis- en praktijkonderwijs en voor Stichting Kinderopvang Oosterhout (SKO) zoeken wij per 1 mei 2020 een

 

LID van de RAAD VAN TOEZICHT 

 

Uw reactie wordt verwacht vóór uiterlijk 8 april 2020. Voor nadere informatie over Stichting Delta-onderwijs en Stichting Kinderopvang Oosterhout, het profiel van de functie en de benoemingsprocedure verwijzen we naar onze websites: www.delta-onderwijs.nl en www.kinderopvangoosterhout.nl

 

Acquisitie op deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

 

 

Profieldocument werving Lid Raad van Toezicht 

 

Algemene informatie over Stichting Delta-onderwijs Oosterhout en Stichting Kinderopvang Oosterhout 

 

De Stichting Delta-onderwijs stelt zich ten doel het geven van openbaar- en katholiek basis- en speciaal basisonderwijs, alsmede praktijkonderwijs in afzonderlijke scholen. Het onderwijs aan de openbare scholen draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen en wordt gegeven met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden. Openbaar onderwijs wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst of levensbeschouwing. Voor wat betreft het katholiek onderwijs beoogt de Stichting onderwijs te geven op katholieke grondslag. Zij handelt daarbij volgens de algemene regelingen voor het katholiek onderwijs. 

Het onderwijs wordt zoveel mogelijk op de behoefte van de bevolking in het verzorgingsgebied afgestemd. Bijna 90% van alle basisschoolleerlingen in de gemeente Oosterhout volgen onderwijs op één van onze 19 grote en kleine scholen. Elke basisschool biedt naast regulier onderwijs tevens voorschoolse educatie aan voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar, zowel aan VVE-geïndiceerde peuters als niet geïndiceerde peuters.

 

Stichting Kinderopvang Oosterhout is een actieve en ondernemende organisatie in de gemeente Oosterhout met een marktaandeel van ca. 90%. SKO heeft een maatschappelijke doelstelling, zonder winstoogmerk. Wij willen zorgen voor een breed en kwalitatief hoogwaardig aanbod van kinderopvang binnen de gemeente Oosterhout.  SKO heeft ten doel te willen voorzien in de behoefte aan hoogwaardige en verantwoorde kinderopvang van 0-13 jaar, waarbij investeren in continuïteit, veiligheid en goed geoutilleerde kinderopvangaccommodaties verspreid over de gemeente Oosterhout uitgangspunt zijn. Opvang is de kernfunctie, dat wil zeggen het bieden van een uitstekende verzorging, in een opvoedkundige situatie waar ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen worden geboden door gemotiveerde, betrokken en gekwalificeerde medewerkers. Deze opvang  vindt plaats in een stimulerende omgeving in een sfeer van respect, veiligheid  en vertrouwen, zodat het individuele kind centraal gesteld wordt. Op deze manier levert de opvang een bijdrage in de ontwikkeling van zelfstandige en sociaalvaardige kinderen, die respect hebben voor zichzelf en anderen en als positieve burgers de maatschappij betreden.  

 

Visie en strategisch beleidsplan

Voor uitgebreide informatie hierover verwijzen we u naar de teksten op de website van de Stichting: www.delta-onderwijs.nl en www.kinderopvangoosterhout.nl

Organisatie en governance

Een tweehoofdig collegiaal College van Bestuur stuurt Delta-onderwijs aan en is tevens College van Bestuur van de grootste kinderopvangstichting in de gemeente, Stichting Kinderopvang Oosterhout (SKO).

Delta-onderwijs heeft ca. 500 medewerkers, verdeeld over 19 locaties. De schooldirecties van de stichting zijn de eindverantwoordelijk schoolleiders en rapporteren aan het College van Bestuur. SKO heeft ongeveer 150 medewerkers.

Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht vergadert zes tot acht keer per jaar met het College van Bestuur. Verder heeft de Raad van Toezicht in elk geval eenmaal per jaar overleg met de schooldirecties binnen Delta-onderwijs en het management van SKO. Ook vindt twee maal per jaar overleg plaats met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Delta-onderwijs en 1x per jaar met de OR van SKO..

 

De Raad van Toezicht heeft de volgende rollen:

-      Optreden als werkgever voor het College van Bestuur,

-      Toezicht houden op het bestuur van de organisatie;

-      Beoordelen en goedkeuren van (beleids-)plannen en monitoren van de opvolging daarvan.

De Raad van Toezicht werkt, vanuit gezamenlijk gedefinieerde kernwaarden, als een team, dat collectief en bij voorkeur op basis van consensus oordeelt en besluiten neemt. Leden moeten kunnen samenwerken en individuele karakters moeten niet botsen. Dit betekent echter niet een grote gelijkvormigheid tussen de karakters en de competenties van de leden, want juist diversiteit geeft dialoog, creativiteit en ontwikkeling. Het vraagt wel de goede instelling om als team te kunnen functioneren. De Raad werkt vanuit de kernwaarden:

-      eigenheid

-      vertrouwen

-      ontwikkeling

-      verbinding

De Raad van Toezicht streeft continu naar verbetering van haar eigen functioneren en houdt daartoe jaarlijks een evaluatie over het eigen handelen en de ontwikkeling daarin.

 

Wisselingen in de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit een voorzitter en vier leden. Conform het rooster van aftreden zal één van de leden per 30 april 2020 aftreden. De Raad van Toezicht heeft besloten deze vrijkomende plaatsen in te vullen met 1 kandidaat voor met name de volgende aandachtsgebieden:

-        hrm

-        juridisch

-        identiteit

De Centrale Oudercommissie van SKO neemt een adviesrol in bij de benoemingsprocedure. Een afvaardiging van deze commissie zal, samen met een afvaardiging vanuit de Raad van Toezicht de selectiecommissie vormen. Op voordracht van de selectiecommissie benoemt de Raad van Toezicht het nieuwe lid.

 

Algemene eisen aan de leden van de Raad van Toezicht

Van leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij de visie van de organisaties en de kernwaarden van de Raad van Toezicht onderschrijven en zij moeten in zijn algemeenheid beschikken over de volgende kenmerken:

-    Academisch werk- en denkniveau;

-      Bestuurlijke intelligentie, bij voorkeur opgedaan in een bestuurs- of toezichthoudende functie;

-      Relevante werkervaring in organisaties van vergelijkbare complexiteit;

-      Strategisch en beleidsmatig inzicht;

-      Analytisch vermogen en besluitvaardigheid;

-      Adviesvaardig met het juiste evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;

-      Kritisch en onafhankelijk denker met voldoende maatschappelijke betrokkenheid;

-      Affiniteit met het (basis)onderwijs en de kinderopvang;

-      Teamspeler;

-      In staat om vanuit werk- en levenservaring ‘critical friend’ te zijn voor het College van Bestuur;

 

Profiel lid met de genoemde aandachtsgebied

Naast hetgeen geldt voor alle leden van de Raad van Toezicht geldt voor dit lid van de Raad specifiek het volgende:

-        Kennis van actueel HRM beleid

-        Zicht op juridische consequenties van uitvoering van het beleid

-        Bereid zich te verdiepen in de identiteit van het openbaar en bijzonder onderwijs

-        Actuele kennis op het gebied van talentontwikkeling;

-        Bij voorkeur bekendheid met/netwerk aanwezig in Oosterhout en omgeving;

-        Gezien de huidige samenstelling van Raad van Toezicht voorkeur voor een vrouw;

-        Onderschrijft de doelstellingen van Stichting Kinderopvang Oosterhout en de stichting Delta-onderwijs

 

Honorering

Voor de honorering is de regeling van de VTOI als uitgangspunt genomen.

Benoeming

De formele benoeming zal plaatsvinden per 1 mei 2020. Om een goede overgang mogelijk te maken, zal aan de benoemde kandidaat wellicht gevraagd worden om in overleg al eerder deel te nemen aan een vergadering van de Raad van Toezicht, formeel als toehoorder.   

Procedure

Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) voor 8 april 2020 te sturen aan het secretariaat van Stichting Delta Onderwijs ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ), met vermelding ‘sollicitatie Raad van Toezicht”. Voor informatie kunnen geïnteresseerden bellen met de voorzitter, de heer Marc Steevens: 0653898606

U ontvangt binnen enkele dagen een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met ons secretariaat, indien u deze bevestiging niet ontvangt. Uit de ingekomen reacties selecteren wij een aantal kandidaten, met wie wij een gesprek aangaan.