Negentien medezeggenschapsraden, één gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Alle 19 Delta-scholen hebben een eigen medezeggenschapsraad (MR), waarin vertegenwoordigers van ouders, medewerkers en soms ook leerlingen samen met de schoolleiding het beleid van de school bespreken. Er is ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van en voor alle negentien scholen. Samen met het college van bestuur van Delta bespreken de GMR-leden het bovenschoolse beleid, de zaken die alle scholen aangaan. Denk maar aan begroting, onderwijskansenbeleid, een zorgplan voor alle leerlingen en personeelsbeleid.

GMR-vergaderingen
De GMR vergadert minimaal zes keer per jaar bij Delta. De vergaderingen zijn openbaar en verlopen altijd via een vaste volgorde. Vooraf bespreken de GMR-leden samen de agendapunten. Daarna sluit het college van bestuur aan om onderwerpen toe te lichten en vragen te beantwoorden. Na een pauze zetten de GMR-leden de vergadering voort zonder college van bestuur en beslissen ze over advies of instemming bij de ingebrachte agendapunten. De verslagen van de GMR-vergaderingen worden achteraf gepubliceerd voor alle MR-leden en zijn voor alle andere geïnteresseerden op te vragen via een e-mail aan gmr@delta-onderwijs.nl

Dit zijn de vergaderdata in 2022/2023:

 • maandag 19 september 2022 (reguliere GMR met CvB)
 • maandag 7 november 2022 (reguliere GMR met CvB)
 • maandag 21 november 2022 (GMR met CvB en RvT)
 • maandag 19 december 2022 (reguliere GMR met CvB)
 • maandag 16 januari 2023 (alleen GMR)
 • woensdag 13 februari 2023 (reguliere GMR met CvB)
 • maandag 27 maart 2023 (reguliere GMR met CvB)
 • maandag 8 mei 2023 (GMR met CvB en RvT)
 • maandag 5 juni 2023 (alleen GMR)
 • maandag 3 juli 2023 (reguliere GMR met CvB)

Contact tussen MR en GMR
Vanuit de GMR heeft de MR van iedere school een vast contactpersoon, zodat er altijd de mogelijkheid is om vanuit de MR van de school de dialoog te voeren met de GMR.

Meedenken?
De GMR hecht veel waarde aan de meningen van alle leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers van de scholen. Essentieel hierbij is goed contact. Daarom is niet alleen informeren belangrijk, maar ook luisteren naar en meewegen van alle meningen. Onderlinge communicatie gebeurt vooral via de MR van de scholen. In de GMR beoordelen de GMR-leden samen alle correspondentie en laten die meewegen in de besluitvorming. De GMR doet regelmatig een beroep op ouders, verzorgers en medewerkers. De GMR zoekt jaarlijks nieuwe leden. De leden hebben een zittingstermijn van drie jaar. De oproep voor nieuwe leden wordt via de scholen en de MR bekend gemaakt. Interesse? Neem contact op via gmr@delta-onderwijs.nl.

De GMR bestaat uit twaalf personen, zes ouders en zes medewerkers. In schooljaar 2022/2023 zijn dat:

 • Nanouk Boerefijn medewerker OBS Rubenshof | contactpersoon voor OBS Rubenshof
 • Veerle Brugmans – de Bont ouder KBS De Touwbaan | contactpersoon voor KBS Paulo Freire en KBS Torenschouw
 • Joyce Buter medewerker SBO De Wissel | contactpersoon voor SBO De Wissel en KBS Marcoen
 • Man-Wai Chow ouder OBS Sterrendonk | contactpersoon voor OBS Sterrendonk
 • Celine van Groesen ouder Montessorischool Oosterhout | contactpersoon voor KBS De Beiaard en BS St. Jan
 • Joey Hendrickx medewerker PS De Zwaaikom | contactpersoon voor PS De Zwaaikom en OBS De Pionier
 • Bregtje Horn medewerker OBS Rubenshof | contactpersoon voor OBS De Duizenpoot
 • Boukje Lodewikus medewerker Montessorischool Oosterhout | contactpersoon voor Montessorischool Oosterhout en KBS De Westhoek
 • Monique Luijten ouder KBS De Touwbaan | contactpersoon voor KBS De Touwbaan en KC De Ontdekking
 • Tom Schoonens medewerker Montessorischool Oosterhout | contactpersoon voor KBS De Berkenhof en BS De Achthoek
 • Michiel Schransmans ouder KBS De Meander | contactpersoon voor KBS De Meander
 • Corinda de Wit ouder KBS De Touwbaan | contactpersoon voor KBS De Kameleon

Wilt u meer weten? Stuur een e-mail aan gmr@delta-onderwijs.nl.