Negentien medezeggenschapsraden, één gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Alle 19 Delta-scholen hebben een eigen medezeggenschapsraad (MR), waarin vertegenwoordigers van ouders, medewerkers en soms ook leerlingen samen met de schoolleiding het beleid van de school bespreken. Er is ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van en voor alle negentien scholen. Samen met het college van bestuur van Delta bespreken de GMR-leden het bovenschoolse beleid, de zaken die alle scholen aangaan. Denk maar aan begroting, onderwijskansenbeleid, een zorgplan voor alle leerlingen en personeelsbeleid.

GMR-vergaderingen
De GMR vergadert minimaal zes keer per jaar bij Delta. De vergaderingen zijn openbaar en verlopen altijd via een vaste volgorde. Vooraf bespreken de GMR-leden samen de agendapunten. Daarna sluit het college van bestuur aan om onderwerpen toe te lichten en vragen te beantwoorden. Na een pauze zetten de GMR-leden de vergadering voort zonder college van bestuur en beslissen ze over advies of instemming bij de ingebrachte agendapunten. De verslagen van de GMR-vergaderingen worden achteraf gepubliceerd voor alle MR-leden en zijn voor alle andere geïnteresseerden op te vragen via een e-mail aan gmr@delta-onderwijs.nl

Dit zijn de komende vergaderdata:

 • woensdag 9 februari 2022 (zonder CvB)
 • dinsdag 29 maart 2022 (met CvB)
 • maandag 4 april 2022 (zonder CvB)
 • dinsdag 10 mei 2022 (met CvB en RvT)
 • donderdag 2 juni 2022 (met CvB)
 • maandag 20 juni 2022 (zonder CvB)
 • maandag 11 juli 2022 (met CvB)

Contact tussen MR en GMR
Vanuit de GMR heeft de MR van iedere school een vast contactpersoon, zodat er altijd de mogelijkheid is om vanuit de MR van de school de dialoog te voeren met de GMR.

Meedenken?
De GMR hecht veel waarde aan de meningen van alle leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers van de scholen. Essentieel hierbij is goed contact. Daarom is niet alleen informeren belangrijk, maar ook luisteren naar en meewegen van alle meningen. Onderlinge communicatie gebeurt vooral via de MR van de scholen. In de GMR beoordelen de GMR-leden samen alle correspondentie en laten die meewegen in de besluitvorming. De GMR doet regelmatig een beroep op ouders, verzorgers en medewerkers. De GMR zoekt jaarlijks nieuwe leden. De leden hebben een zittingstermijn van drie jaar. De oproep voor nieuwe leden wordt via de scholen en de MR bekend gemaakt. Interesse? Neem contact op via gmr@delta-onderwijs.nl.

De GMR bestaat uit twaalf personen: zes ouders en zes medewerkers. In schooljaar 2021-2022 zijn dat:

 • Wanda Antheunisse (ouder) – KBS de Touwbaan, Brede Dorpsschool De Achthoek
 • Carla Bernhart (personeel) – KBS De Westhoek
 • Veerle Brugmans – de Bont (ouder) – KBS Paulo Freire,  KBS Torenschouw
 • Nanouk Boerefijn (personeel) – KBS De Berkenhof, OBS Rubenshof
 • Joyce Buter (personeel) – SBO De Wissel, KBS Marcoen
 • Celine van Groesen (ouder) – OBS De Pionier, KBS De Beiaard
 • Joey Hendrickx (personeel) – Brede Dorpsschool St. Jan, Praktijkschool De Zwaaikom
 • Bregtje Horn (personeel) – OBS De Duizendpoot, OBS Sterrendonk
 • Boukje Lodewikus (personeel) – Montessorischool Oosterhout
 • Monique Luijten (ouder) – KC De Ontdekking
 • Michiel Schransmans (ouder) – KBS De Meander
 • Corinda de Wit (ouder) – OBS De Kameleon

Wilt u meer weten? Stuur een e-mail aan gmr@delta-onderwijs.nl.