Home > GMR > Informatie

Informatie GMR Afdrukken

Wat is en wat doet de GMR?
De GMR is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van en voor alle 19 scholen van Delta-onderwijs. Samen met het bestuur van de stichting Delta-onderwijs stelt zij het beleid voor alle scholen vast. De GMR overlegt samen met het bestuur van Delta-onderwijs over bovenschoolse zaken die alle ouders, alle leerlingen en alle personeelsleden aangaan. U kunt hierbij denken aan de begroting voor Delta-onderwijs, het zorgplan voor alle leerlingen, het onderwijskansenbeleid, onderhoud van de scholen, personeelsbeleid, functiemix en identiteit. De GMR vergadert zes à zeven keer per jaar en verlangt van de leden een gezonde dosis betrokkenheid bij de scholen. Er wordt wel wat van u gevraagd, maar in ruil daarvoor krijgen de oudergeleding en de personeelsleden presentiegeld.

Wanneer komt de GMR bij elkaar?
De vergaderingen van de GMR vinden plaats op het bestuurskantoor van Delta-onderwijs, Ridderstraat 34, en zijn openbaar. We beginnen steeds om 19.45 uur. Het eerste half uur bespreken de GMR-leden de agendapunten. Om 20.15 uur schuift het College van Bestuur aan. De heer N. Brans en T. Lauwen lichten de onderwerpen toe om advies en instemming te vragen. Na de pauze wordt de vergadering voortgezet zonder vertegenwoordiging van het bestuur en wordt er door de GMR wel of geen advies of instemming gegeven bij de ingebrachte agendapunten.

Vergaderdata 2020-2021

12 oktober 2020 - 14 december 2020 -  8 februari 2021 - 1 maart 2021 - 12 april 2021 - 31 mei 2021 - 5 juli 2021

Wie zitten er in de GMR?
De GMR bestaat uit twaalf personen: zes ouders en zes personeelsleden. Onder het kopje "leden" op deze site kunt u lezen wie er op dit moment zitting hebben in de GMR en wie voor welke school als contactpersoon fungeert.

Hoe komt u aan informatie?
De GMR van Delta-onderwijs hecht grote waarde aan de meningen van haar achterban en aan een breed draagvlak voor de uitoefening van haar taak. Essentieel hierbij is goed contact met de achterban. Onder goed contact verstaat de GMR niet alleen het informeren van, maar ook het luisteren naar, oordelen over en meewegen van de meningen van de achterban. De achterban van de GMR bestaat uit alle betrokken ouders/verzorgers en alle personeelsleden van Delta-onderwijs. De onderlinge communicatie vindt plaats via de medezeggenschapsraden van de scholen, die behoren tot Delta-onderwijs. De MR'en worden betrokken bij de besluitvorming in de GMR.

Communicatie met de MR
Elke MR geeft aan wie de contactpersoon is zodat hij/zij geïnformeerd kan worden over de bijeenkomsten van de GMR. Daarnaast heeft elke MR de mogelijkheid om de dialoog aan te gaan met de GMR. Daarvoor krijgt elke MR één lid van de GMR toegewezen als contactpersoon.

Communicatie via de website
Ongeveer veertien dagen voor de vergadering, worden de vergaderstukken op de website van Delta-onderwijs geplaatst. Notities die een vertrouwelijke behandeling vragen, worden niet op de site geplaatst. De beoordeling hiervan ligt bij het Dagelijks Bestuur van de GMR.

Elk lid kan binnen tien dagen inhoudelijk commentaar leveren op de notities, via het e-mailadres van de GMR: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .
Alle
e-mailcorrespondentie wordt vervolgens voor de GMR-vergadering door alle GMR-leden beoordeeld en meegewogen in de besluitvorming. 

Regelmatig zal er een oproep worden gedaan voor kandidaten voor het lidmaatschap van de GMR. Wij hopen op deze manier, en met uw medewerking, een breed draagvlak te creëren voor het beleid ten behoeve van kwalitatief goed onderwijs op alle scholen van Delta-onderwijs!