Home > Algemeen > Visie

Visie Afdrukken

De doelstelling van Delta-onderwijs is voor de komende vier jaar uitgewerkt in een  visie. Een toelichting op de visietekst staat onder deze tekst in een kleiner lettercorps.

 1. Delta-onderwijs staat voor kwalitatief goed en divers onderwijs in de gemeente Oosterhout.
              Op een school van Delta-onderwijs staat de leerling centraal. Er wordt niet alleen geïnvesteerd in de cognitieve maar in de gehele ontwikkeling van het kind. Door goed samen te werken met de kinderopvang, de voorschoolse educatie in de basisschool, intensief samen te werken met het voortgezet onderwijs bieden wij een doorlopende leer- en ontwikkelingslijn voor de kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd en realiseren wij voor ieder kind een passende onderwijsplek in Oosterhout of in de nabije regio.

 2. Delta-onderwijs draagt er zorg voor dat geen leerplichtig kind, dat in de gemeente Oosterhout regulier basisonderwijs of onderwijs op de speciale school voor basisonderwijs zou moeten genieten, thuis zal zitten omdat er voor een kind geen plaats is.
              Bijna 90% van de basisschoolleerlingen in de gemeente Oosterhout volgen onderwijs op één van onze scholen. Daarmee voelen wij ons er verantwoordelijk voor dat alle basisschoolkinderen een onderwijsplek hebben. In het uitzonderlijke geval dat voor een basisschoolleerling geen plaats zou zijn, zorgt het bestuur voor een onderwijsplek. Samen met onze partners in het samenwerkingsverband passend onderwijs realiseren wij voor ieder kind een passende onderwijsplek.
 3. Wij zorgen er voor dat ouders een keuze hebben in een grote diversiteit van basisscholen en kindcentra.
              Delta-onderwijs heeft openbare en katholieke scholen. Deze identiteit is zichtbaar in de school. Daarnaast streven wij er naar dat elke school zich onderscheidt ten opzichte van de andere scholen op bijv. het gehanteerde onderwijsconcept en zeker voor wat betreft de schoolcultuur.  Op deze wijze bieden wij de ouders een brede keuzemogelijkheid aan scholen voor basisonderwijs voor hun kind. Ook willen wij kinderen en ouders op redelijke afstand van hun woning voorzieningen bieden waarin kinderdagopvang, voor- en naschoolse opvang, voorschoolse educatie en basisonderwijs zijn geïntegreerd. In deze kindcentra wordt een samenhangend aanbod van 7.00 uur tot 18.30 uur voor de kinderen gerealiseerd.
 4. Ieder kind is op al onze basisscholen welkom, mits ouders de identiteit van de school respecteren en ermee instemmen dat hun kind aan activiteiten, zoals beschreven in het schoolplan van de school, deelneemt.
              Alle basisscholen van Delta-onderwijs zijn algemeen toegankelijk. De speciale school voor basisonderwijs en de praktijkschool zijn algemeen toegankelijk voor de geïndiceerde leerlingen.

 5. Elke school van Delta-onderwijs ontleent haar zelfstandig bestaansrecht aan het feit dat de school kwalitatief goed onderwijs biedt, een eigen schoolvisie en identiteit heeft waarin de school zich van andere scholen binnen de stichting onderscheidt en een eigen herkenbare positie heeft in de leefgemeenschap van de wijk of de stad en kerkdorpen. Een en ander dient wel gerealiseerd te worden binnen het financiële kader dat voor alle scholen geldt.
              Kleine scholen kunnen hun bestaansrecht ontlenen aan bovenstaande kwalificaties. Door de gemiddelde schoolgrootte kunnen ook kleine scholen in stand gehouden worden. Wel moeten we constateren dat er in Oosterhout teveel scholen zijn. Met een dalend aantal leerlingen van ruim 10% in de afgelopen vier jaar wordt het moeilijk om alle huidige scholen zelfstandig in stand te houden.  Met name in de wijk Dommelbergen is het aantal te groot. Dit is in meerjarig perspectief financieel risicovol. In deze planperiode zullen zeker één of twee scholen samen moeten gaan met een andere school.
 6. Delta-onderwijs zet zich optimaal in om onderwijsvoorzieningen op redelijke afstand van de kerkdorpen Den Hout, Dorst en Oosteind in stand te houden.
              De Oosterhoutse kerkdorpen hebben relatief weinig voorzieningen. Voor veel zaken moeten de inwoners terugvallen op de stad of op Breda. De school wordt als een belangrijke voorziening ervaren. Wij vinden het onze verantwoordelijkheid om voor de inwoners van de kerkdorpen een onderwijsvoorziening op redelijke afstand in stand te houden.

 7. Delta-onderwijs biedt kleinschalig praktijkonderwijs aan in een omgeving die optimaal bijdraagt aan de ontwikkeling van deze kwetsbare groep jongeren.
              In onze visie kunnen wij de veelal kwetsbare leerlingen die gebruik maken van ons praktijkonderwijs het beste onderwijs en begeleiding bieden in een kleinschalige onderwijsomgeving. Vandaar dat wij er voor kiezen om het bevoegd gezag van de praktijkschool als enige VO school binnen de stichting te blijven houden. Wij zullen ons inspannen om deze jongeren met een afstand naar de arbeidsmarkt ook onder moeilijk economische tijden zo goed mogelijk te begeleiden naar werk of verdere opleiding. Samen met onze partners in het samenwerkingsverband passend onderwijs realiseren wij voor elke VO leerling in de regio een passende onderwijsplek.
 8. Delta-onderwijs biedt een doorlopende leer- en ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 t/m 12 jaar in de gemeente Oosterhout.
              Samen met onze partner Stichting Kinderopvang Oosterhout  vinden wij het belangrijk dat een kind zo succesvol mogelijk aanvangt op de basisschool. SKO biedt kinderdagopvang voor 0 tot 4 jarigen en heeft op vele locaties samenwerking en afstemming van de programma’s met de betrokken scholen. Wij verwelkomen peuters vanaf 2,5 jaar graag  op onze voorscholen. Op speelse wijze worden de peuters voorbereid op de basisschool en wordt getracht eventueel geconstateerde ontwikkelingsachterstand, met name op het gebied van taal, in te lopen. Samen met SKO realiseren wij op een aantal scholen kindcentra.
 9. Delta-onderwijs stelt zich op als actieve partner in de gemeentelijke, regionale en landelijke onderwijsomgeving.
              Op actieve wijze participeren wij in plaatselijke, regionale en landelijke netwerken en samenwerkingsverbanden. Hierin ligt o.a. de nadruk op uitwisseling van kennis en ervaring, leren van anderen, participeren in nieuwe ontwikkelingen en invloed uitoefenen op het beleid van de overheden en betrokken maatschappelijke organisaties. Door intensieve samenwerking met de gemeente en de partners in de jeugdzorg dragen wij bij aan de realisering van één plan onder één regie voor die kinderen die extra ondersteuning op en buiten school nodig hebben.

 10. Delta-onderwijs is een actieve partner in de maatschappelijke en culturele omgeving van de gemeente Oosterhout.
              In onze samenleving leven en leren de kinderen, die onze scholen bezoeken, op heel veel plaatsen. Wij werken graag samen met die partners die een belangrijke rol spelen en/of een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen en jongeren in Oosterhout. Binnen kaders stellen wij onze gebouwen en terreinen graag beschikbaar voor maatschappelijke en culturele activiteiten.