Vacature lid raad van toezicht (portefeuille hr)

Wat ga je doen?

Heb je als lid raad van toezicht affiniteit met voorschool, basisonderwijs en kinderopvang? En beschik je daarnaast over academisch niveau en inzicht in bestuurlijke processen? Dan is deze rol als lid raad van toezicht wellicht iets voor jou!

De raad van toezicht (RvT) vervult op hoofdlijnen de volgende rollen:

 • Het optreden als werkgever voor het college van bestuur
 • Toezicht houden op het bestuur van de organisatie
 • Het beoordelen en goedkeuren van (beleids-)plannen en monitoren van de opvolging daarvan
 • Het continue streven naar verbetering van haar eigen functioneren en het houden van een jaarlijkse evaluatie over het eigen handelen en ontwikkelen daarin

Verder heeft de raad van toezicht in elk geval eenmaal per jaar overleg met het directeurenberaad binnen Delta-onderwijs en het management van SKO. De Raad van Toezicht werkt, vanuit gezamenlijk gedefinieerde kernwaarden, als een team, dat collectief en bij voorkeur op basis van consensus oordeelt en besluiten neemt. Leden moeten kunnen samenwerken en individuele karakters moeten niet botsen. Dit betekent echter niet een grote gelijkvormigheid tussen de karakters en de competenties van de leden, want juist diversiteit geeft dialoog, creativiteit en ontwikkeling. Het vraagt wel de goede instelling om als team te kunnen functioneren. De Raad werkt vanuit de kernwaarden:

 • transparant
 • kritisch
 • (wederzijds) respect

Wisselingen in de raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat momenteel uit een voorzitter en vier leden. Vanwege het aflopen van de 1e termijn van een van de leden van de raad van toezicht is er een vacature lid van de raad van toezicht ontstaan.  De raad van toezicht is op zoek naar een kandidaat met een hr-profiel en affiniteit met het onderwijs. Gezien de samenstelling van de leden van de raad van toezicht en het college van bestuur gaat bij gebleken geschiktheid uit naar een vrouw.

Waar ga je toezicht op houden in deze nevenfunctie?

Stichting Delta-onderwijs bestaat uit 19 grote en kleine scholen met zo’n 4500 leerlingen en ca. 500 medewerkers in de gemeente Oosterhout. Het onderwijs wordt zoveel mogelijk afgestemd op de behoefte van de bevolking in het verzorgingsgebied. De stichting bestaat uit openbaar- en katholiek basis- en speciaal basisonderwijs, algemeen bijzonder onderwijs, alsmede praktijkonderwijs in afzonderlijke scholen. Daarnaast biedt elke bassischool naast regulier onderwijs ook voorschoolse educatie aan voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Stichting Kinderopvang Oosterhout (SKO) is een actieve en ondernemende organisatie met een maatschappelijke doelstelling, zonder winstoogmerk, in de gemeente Oosterhout en bestaat uit ca. 160 medewerkers verdeeld over 16 locaties. SKO heeft het doel om te willen voorzien in de behoefte aan hoogwaardige en verantwoorde kinderopvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar, waarbij de uitgangspunten liggen op het investeren in continuïteit, veiligheid en goed geoutilleerde kinderopvangaccommodaties verspreid over de gemeente Oosterhout.

Bestuur en raad van toezicht

Een tweehoofdig collegiaal college van bestuur stuurt Delta-onderwijs aan en is tevens college van bestuur van de grootste kinderopvangstichting in de gemeente, Stichting Kinderopvang Oosterhout. Het college van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht. De raad van toezicht vergadert zes tot acht keer per jaar met het college van bestuur. Meer informatie over de stichtingen vind je hier www.delta-onderwijs.nl en www.kinderopvangoosterhout.nl.

Wat breng je mee als lid raad van toezicht?

Als lid van de raad van toezicht wordt er van je verwacht dat je de visie van de organisatie en de kernwaarden van de raad van toezicht kan onderschrijven.  Daarnaast ben je kritisch en een onafhankelijke denker met voldoende maatschappelijke betrokkenheid. Verder:

 • Heb je een academisch werk- en denkniveau
 • Beschik je over bestuurlijke intelligentie pré als je dit hebt opgedaan in een bestuurs- of toezichthoudende functie
 • Ben je adviesvaardig met het juiste evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand
 • Heb je relevante werkervaring in vergelijkbare organisaties met bijkomende complexiteit
 • Ben je vastbesloten en beschik je over een analytisch vermogen
 • Heb je affiniteit met voorschool, basisonderwijs en de kinderopvang
 • Ben je een teamspeler en in staat om vanuit werk- en levenservaring een ‘kritische vriend(in)’ te zijn voor het college van bestuur

Daarnaast beschik je over een hr-achtergrond. Verder:

 • Heb je actuele kennis op het gebied van talentontwikkeling
 • Heb je bekendheid met en een netwerk in Oosterhout en omgeving
 • Kan je de doelstellingen van Stichting Kinderopvang Oosterhout en van Stichting Delta-onderwijs onderschrijven in het bijzonder

Heb je interesse?

Wij zijn ook geïnteresseerd in jou! Delta-onderwijs en SKO heeft Spijtenburg werving en advies gevraagd hen te begeleiden bij dit proces. Graag ontvangen we uiterlijk 7 juni 2023 jouw CV en motivatiebrief per mail: t.a.v. benoemingsadviescommissie via s.vanbladel@spijtenburg.

Honorering

Voor de honorering is de regeling van de VTOI als uitgangspunt genomen.

Hoe ziet het tijdpad eruit?

De voorselectiegesprekken bij Spijtenburg vinden doorlopend plaats of uiterlijk donderdag  12 juni (Willem Frisolaan 41 te Breda). Aansluitend vindt de voordracht van passende kandidaten plaats en de brievenselectie met de benoemingsadviescommissie (BAC) van Delta-onderwijs staat gepland in week 24. Er vindt één gespreksronde plaat met de BAC op het bestuurskantoor in Oosterhout in week 25. Aansluitend doet de BAC een motiverende voordacht aan alle leden van de RvT en besluiten zij gezamenlijk wie er toetreedt. De geplande ingangsdatum ligt na de zomervakantie. Voor inhoudelijk vragen of over de procedure kun je terecht bij Sybille van Bladel via s.vanbladel@spijtenburg.nl of via 06-11024647.