Vacature lid raad van toezicht

Namens de GMR zijn Stichting Delta-onderwijs én Stichting Kinderopvang Oosterhout op zoek naar een bevlogen lid raad van toezicht. 

De raad van toezicht (RvT) bestaat op dit moment uit een voorzitter en drie leden. Vanwege het aflopen van de tweede termijn van de voorzitter en benoeming vanuit de leden tot een nieuwe voorzitter, is er een vacature lid RvT ontstaan.

Over Delta-onderwijs en Stichting Kinderopvang Oosterhout
Bij Delta-onderwijs werken 450 Delta-onderwijsprofessionals aan bevlogen onderwijs voor de wereld van morgen. Op negentien verschillende scholen in Oosterhout leren en ontwikkelen ruim 4.500 leerlingen zich tot gelukkige, zelfstandige, kritische wereldburgers, die in verbinding staan met anderen en bijdragen aan een duurzame samenleving. Eigenheid, vertrouwen, ontwikkeling en verbinden kenmerken ons onderwijs. Voor de komende jaren hebben we de ambitie om onze kwaliteit goed te borgen en verder te versterken, ruimte te maken om samen te groeien en optimaal te leren van en met elkaar. Delta-onderwijs werkt nauw samen met Delta-voorschool en Stichting Kinderopvang Oosterhout (SKO).
SKO is al 35 jaar het vertrouwde adres voor dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang in de regio Oosterhout. Op zeven kinderdagverblijven en vijftien locaties voor buitenschoolse opvang werken teams van enthousiaste pedagogisch medewerkers. Kinderopvang neemt een belangrijke plaats in bij de opvoeding van kinderen. Alleen al daarom is het belangrijk dat pedagogisch medewerkers goed zijn opgeleid.

Over organisatie- en overlegstructuur
Een tweehoofdig collegiaal college van bestuur (CvB) stuurt Delta-onderwijs en SKO aan. Het CvB legt verantwoording af aan de RvT. Ook Delta-voorschool valt onder de verantwoordelijkheid van CvB en RvT. De RvT vergadert zes tot acht keer per jaar met het CvB. Verder heeft de RvT minimaal eenmaal per jaar overleg met de schoolleiders van Delta-onderwijs en het management van SKO. Twee keer per jaar is er overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Daarnaast kunnen RvT-leden twee maal per jaar door de GMR worden uitgenodigd om aan te schuiven bij GMR-overleg.

De RvT heeft de volgende rollen:

 • Optreden als werkgever voor het CvB
 • Toezicht houden op het bestuur van de organisatie
 • Beoordelen en goedkeuren van (beleids-)plannen en monitoren van de opvolging daarvan

Meer over visies en strategisch beleidsplannen vind je op delta-onderwijs.nl en kinderopvangoosterhout.nl.

Over het profiel

 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau
 • Je beschikt over bestuurlijke intelligentie, bij voorkeur opgedaan in een bestuurs- of toezichthoudende functie
 • Je hebt relevante werkervaring in organisaties van vergelijkbare complexiteit
 • Je hebt strategisch en beleidsmatig inzicht en een analytisch vermogen
 • Je bent adviesvaardig met het juiste evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand
 • Je bent kritisch en een onafhankelijk denker met maatschappelijke betrokkenheid
 • Je hebt affiniteit met het onderwijs en de kinderopvang
 • Je bent in staat om vanuit jouw werk- en levenservaring een critical friend te zijn voor het CvB
 • Je hebt actuele kennis op het gebied van talentontwikkeling
 • Je hebt een relevant netwerk in Oosterhout en omgeving
 • Je hebt bij voorkeur een bedrijfskundige of HR-achtergrond

Over de functie
Voor de honorering is de regeling van de VTOI het uitgangspunt.

Over de procedure
Bij deze vacature heeft de GMR het recht om een zogenoemde bindende voordracht te doen. Zowel leden van de RvT als van de GMR hebben zitting in de selectiecommissie. Heb je interesse of wil je meer weten over deze vacature, neem dan contact op met de GMR-voorzitter Celine van Groesen, via 06 2240 5735. Je maakt je interesse kenbaar door vóór 15 juli 2022 een korte motivatie inclusief CV te sturen naar gmr@delta-onderwijs.nl. De gesprekken vinden eind juli 2022 plaats. Definitieve data stemmen we af. De GMR en de RvT streven ernaar om met de voltallige bezetting het schooljaar 2022-2023 van start te gaan.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen we bij Delta-onderwijs en de GMR niet op prijs.